Szkolenia i instrukcje ppoż2019-02-06T18:58:11+00:00

Szkolenia i instrukcje ppoż

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to opracowanie sporządzone dla obiektu na podstawie wytycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.
Opracowanie instrukcji obejmuje szereg tematów związanych m.in. z warunkami ochrony przeciwpożarowej obiektu, postępowaniem na wypadek pożaru, ewakuacją, prowadzeniem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, czy wyposażeniem budynku oraz sposobami poddawania czynnościom konserwacyjnym gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych. Ponadto instrukcja zawiera opracowanie graficzne poszczególnych części budynku oraz zagospodarowanie terenu. Opracowanie to podlega obowiązkowej aktualizacji nie rzadziej niż raz na 2 lata lub każdorazowo w przypadku rozbudowy, przebudowy lub zmiany użytkowania obiektu. Instrukcja jest obowiązkowym dokumentem dla obiektu.

Ocena zagrożenia wybuchem

Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, a w szczególności Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719; § 37.1) zobowiązują do dokonania oceny zagrożenia wybuchem w obiektach lub na terenach, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe.
Dotyczy to również obiektów i terenów, gdzie takie materiały są magazynowane. Informacja o możliwości tworzenia mieszanin wybuchowych par cieczy palnych jest umieszczona w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. W przypadku gazów możliwość tworzenia takich mieszanin dotyczy wszystkich gazów palnych. Możliwość tworzenia mieszanin wybuchowych mają również pyły lub włókna palnych ciał stałych (m.in. mąka, pył drzewny, węglowy, skrobia itp.) oraz pyły metali.
Ocena polega na obliczeniu maksymalnego przyrostu ciśnienia, jaki mógłby powstać w przypadku wybuchu spowodowanego przez używane lub magazynowane materiały. Jeżeli obliczony przyrost ciśnienia jest większy niż 5 kPa pomieszczenie lub wyznaczony teren kwalifikuje się jako zagrożone wybuchem.
Pomieszczenie lub teren zagrożony wybuchem oznakowuje się i wyznacza strefy zagrożenia zgodnie z obowiązującą normą.
Obecność w obiekcie pomieszczenia zagrożonego wybuchem wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów techniczno – budowlanych w zakresie ewakuacji, instalacji użytkowych a także urządzeń stosowanych w pomieszczeniu.

Audyty bezpieczeństwa pożarowego

W ramach współpracy oferujemy Państwu usługi audytu bezpieczeństwa przeprowadzanego cyklicznie lub jednorazowo. Forma i zakres takiej oceny może być ustalona indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań.
Zakres oceny bezpieczeństwa obiektu obejmuje kontrolę:
• przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiekcie;
• przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych;
• poprawności doboru urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiekcie oraz ocena ich stanu technicznego;
• poprawności wyznaczenia dróg ewakuacyjnych i ich oznakowania oraz przestrzegania przepisów zapewniających bezpieczną ewakuację ludzi;
• przestrzegania postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego lub Instrukcji Technologiczno – Ruchowej w zakresie bezpieczeństwa;
• wszystkich pozostałych aspektów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Wyznaczanie dróg ewakuacyjnych i stref Ex

Oferujemy wyznaczanie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych w obiektach niezależnie od ich przeznaczenia oraz wykonywanie planów ewakuacji.
Jednym z priorytetów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków jest zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi. Drogi ewakuacyjne na terenie obiektu powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Polską Norma, a w przypadku kiedy droga ewakuacyjna nie ma naturalnego oświetlenia należy zastosować lampy ewakuacyjne zapewniające odpowiednie natężenie światła po zaniku oświetlenia podstawowego. Prawidłowe wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych jest szczególnie ważne w obiektach posiadających kilka korytarzy, klatek schodowych i wyjść z budynku, z których nie wszystkie mogą być zaliczone do dróg spełniających wymagania normowe. Drogi ewakuacyjne powinny być tak oznakowane, żeby z każdego miejsca w którym może przebywać człowiek nie było wątpliwości co do przebiegu i kierunku tej drogi.

Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe

Oferujemy Państwu szkolenia przeciwpożarowe wraz z ćwiczeniami praktycznymi z obsługi gaśnic i urządzeń ppoż. oraz ćwiczenia w namiocie ewakuacyjnym symulującym warunki zadymienia w trakcie pożaru.
Tematyka szkoleń przeciwpożarowych:
• podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony ppoż.,
• zagrożenia pożarowe w budynku, przyczyny powstawania pożarów,
• zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
• zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru,
• ewakuacja ludzi, sposoby i środki ewakuacji,
• gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe,
• ćwiczenia praktyczne w zakresie użycia gaśnic i urządzeń ppoż.,
• ćwiczenia praktyczne w zadymieniu – tunel ewakuacyjny.

Próbne ewakuacje

Firma Gaśnica oferuje kompleksowe przygotowanie i nadzór nad próbnymi ewakuacjami. Ćwiczenia w zakresie ewakuacji należy przeprowadzać nie rzadziej, niż raz na dwa lata.
W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
O zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych należy powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z podaniem terminu ćwiczeń, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

W zakresie obowiązków znajdujemy się:
• przygotowanie scenariusza pożarowego,
• instruktaż uczestników z zakresu postępowania na wypadek pożaru i ewakuacji,
• przygotowanie pisma do Państwowej Straży Pożarnej o zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń,
• nadzór nad ćwiczeniami,
• sporządzenie sprawozdania i ocena przebiegu ćwiczeń.

Szkolenia BHP

Oferujemy Państwu:
szkolenia wstępne ogólne, szkolenia okresowe, szkolenia okresowe pracodawców, szkolenia tematyczne ( np. prace na wysokościach).
Szkolenie BHP ma na celu zapoznanie pracowników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy na określonym stanowisku, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi

GAŚNICA ZAKŁAD KONSERWACJI I NAPRAW
SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Witosa 28,
39-300 Mielec

Tel/fax: 17 773 05 56
gasnica-mielec@post

Szczegóły

GAŚNICA ZAKŁAD KONSERWACJI I NAPRAW
SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Witosa 28,
39-300 Mielec

Tel/fax: 17 773 05 56
gasnica-mielec@post.pl

Szczegóły